Kontakty

MEDOCHEMIE Ltd. Slovensko
Na kopci 27, 811 02,
Bratislava,
Slovensko
Tel.: +421 2 5464 5471 - 3

Hlásenie vedľajších účinkov

V prípade podozrenia na vedľajší účinok lieku nás prosím, kontaktujte čo najskôr mailom na adrese janka.sebokova@medochemie.com alebo telefonicky +421905449180.

Vedľajšie účinky lieku môžete hlásiť aj priamo na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná ul. 11, SR, 825 08 Bratislava 26, tel.: + 421 2 507 01 206, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk.

Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.